You are here

Geumsam Lingzhi With Black Ginseng Extract Cao Ct Nm Linh Chi & Hc Sâm

Hemp s Role in the Growth of Botanical Supplements and the Importance of Vetting Suppliers


Pure Korean Lingzhi Extract, Korean Black Ginseng. geumsam lingzhi with black ginseng extract cao ct nm linh chi & hc sâm. Giúp mát gan, b thn và tng cng chc nng hot ng ca các c quan nô tng. Gim cholesterol trong máu, tng cng tun hoàn máu, chng x m mch máu và các bin ca chng bnh cao huyt áp, tiu ng.